» üye girişi » sitemize üye olun
   
 


RASTGELEBALIKÇI AMATÖR OLTA BALIKÇILARI DERNEĞİ
TÜZÜĞÜ

( Yürürlük Tarihi: 20.03.2016)


Kısa adı: (RASTGELE-DER)

Madde 1: DERNEĞİN ADI
Rastgelebalıkçı Amatör Olta Balıkçıları Derneği

Madde 2: MERKEZİ
Dernek Genel Merkezi Ankara'dadır. Dernekler Kanununda belirtilen maddelere ve bu tüzük hükümlerine bağlı kalarak dernek Genel Merkezinin belirteceği esaslar çerçevesinde ve Genel Merkez tarafından yetki verilmek sureti ile en az 3 kişi tarafından Türkiye'nin çeşitli il ve ilçelerinde istenilen mahalde derneğin şubesi açılabilir.

Madde 3: DERNEĞİN AMACI
Türk amatör balık avcılığını desteklemek, sportif balık avcılığını özendirmek, planlı ve kontrollü avcılığı yaygınlaştırmak ve bu amaçla amatör balık avcılığını düzenleyen kanun ve yönetmelikler çıkarılmasında ilgili bakanlıklar ve kamu kuruluşları nezdinde girişimlerde bulunmak, istenildiğinde bu kuruluşlara yardımcı olmak, su ürünleri, bunların yaşam alanları ve doğanın korunmasında gereken özenin gösterilmesi için çaba harcamak, bu konuda gerekli eğitim çalışmaları yapmak, balık avcılığının belli etik kurallar içinde yapılmasını sağlamak amacıyla amatör balık avcılığı eğitimi vermek ve bunların yaygınlaştırılması için ilgili kurumlarla işbirliği yapmak, dernek statüsünün kamu yararına çalışan dernek sayılması için gerekli çalışmaları yapmak. Amacın gerçekleşmesi için, gerek görülmesi durumunda federasyon kurmak, kurulu bir federasyona katılmak veya üye olunan federasyon üyeliğinden ayrılmak.

Madde 4: DERNEĞİN ÇALIŞMA KONULARI:
Dernek 3. Maddedeki amaçlarını gerçekleştirebilmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:
a) Dernekler Kanununun tanıdığı ve bu tüzükte yer alan her türlü faaliyette bulunur.
b) Amaçlarına yönelik toplantılar düzenler.
c) Amaçlarına yönelik sosyal ve kültürel faaliyetler düzenler.
d) Bilgi birikimini arttırmak için yurt içi ve dışında yayınlanan süreli balık avı dergilerine abone olmak, gerekli kitap ve dokümanların alınabilmesi için finansman sağlar.
e) Amatör balık avcısı eğitimi amaçlı kitap, broşür ve dergi yayınlamak, elektronik haberleşme ortamında (Internet, Televizyon vb.) derneğin tanıtımı için her türlü faaliyette bulunur.
f) Dernek hedeflerine ulaşabilmek için personel çalıştırabilir, eleman istihdam edebilir, taşınır ya da taşınmaz mal, malzeme veya hizmet satın alabilir, sosyal tesis kurabilir, işletebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, üzerine yükümlülük koydurabilir, ihtiyaçtan fazlasını satabilir, bağış kabul eder ve tüm bunların üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir.
g) Derneğin amaçları doğrultusunda alınan demirbaş nitelikli malzemeleri ihtiyaç halinde Genel Kurul izniyle denetim ile görevli kamu kuruluşlarına bedelli veya bedelsiz tahsis edebilir veya bağışlayabilir.
h) Dernek amaçlarına uygun olarak bilcümle özel şahıs ve/veya tüzel şirketler ile kamu kurum ve kuruluşları ile derneğin ismi ve logosu önde gelmek üzere her türlü sponsorluk anlaşması imzalayabilir.

Madde 5: DERNEĞE ÜYELİK KAYDI
a) 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun ve 5253 sayılı Dernekler Kanununun kısıtlamalar kapsamında bulunmayan derneğe üye olmak isteyen her gerçek kişi dernekçe hazırlanmış üyelik giriş bildirgesini doldurup imzalamak, tüzüğü okumuş ve aynen kabul etmiş olduklarını da belirtmek suretiyle yazılı olarak üye olma isteklerini Dernek Yönetim Kuruluna bildirmek zorundadır. Hiç kimse üye olmaya ya da üye kalmaya zorlanamaz. Dernek Yönetim Kurulu üyelik için yapılan yazılı başvuruları en çok 30 gün içinde üyeliğe kabul ya da isteğin reddi şeklinde karara bağlayıp sonucunu müracaat sahibine yazı ile duyurmak zorundadır. Adayın olumsuz duruma itiraz hakkı yoktur. Üyelik başvurusu kabul edilen yeni üyeler üyelik kabul tarihinden itibaren aynı takvim yılı içerisinde olmak kaydıyla, giriş aidatını 30 gün içerisinde yıllık aidatını ise üyelik kabulünü takip eden 90 gün içerisinde ödemek zorundadır. Bu süre zarfında giriş ve yıllık aidatını ödemeyen yeni üyelerin üyelikleri Yönetim Kurulu kararı ile sonlandırılabilir.
b) a bendindeki şarta haiz olup da üye olmayan, ancak derneğe maddi, manevi yardımı dokunanlar veya dokunabilecekler, kendi müracaatları şartı aranmaksızın Genel Kurulun onayı ile onursal üye yapılabilirler. Onursal üyeler istedikleri takdirde aidat verebilirler, Genel Kurullara katılabilirler ancak onursal üyelerin seçilme ve oy kullanma hakkı yoktur. Üyelikten çıkartılanlar ve dernek üyeliğinden istifa yoluyla ayrılanlar onursal üye olamazlar.

Madde 6: DERNEK ÜYELİĞİNİN SONA ERMESİ
a) Ölüm ve üyelikten ayrılma isteği ile üyelik sona erer.
b) Derneğin amacı dışına çıktıkları, bu tüzüğün 28. maddesinde belirtilen yasak faaliyetlere teşebbüs ettikleri tespit edilenler, kişisel ticari faaliyetleri için dernek adını kullanarak menfaat sağlamaya teşebbüs edenler veya sağlayanlar, özürsüz olarak üst üste iki Genel Kurul toplantısına katılmayanlar, dernek tüzüğüne aykırı hareket edenler, Genel Kurulca kendisine verilen görevleri yapmayanlar ile üyelik aidatını tebligat tarihinden itibaren 60 gün içinde ödemeyenler Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilirler. Amatör olta balık avcısı kimliği ile yasaların yetkili saydığı kurumların, amatör amaçlı su ürünleri avcılığını düzenleyen kurallarına aykırı hareket edenler disiplin kuruluna sevk edilirler. Üyeliklerine bu yolla son verilenler, çıkarma kararına bu sebeplerin haklı sayılamayacağı iddiasıyla itiraz edemezler.

Madde 7: DERNEK ÜYELERİNİN HAKLARI
a) Her üye dernekte eşit hakka sahiptir.
b) Her üyenin Genel Kurulda 1 oyu vardır. Üyeler kendi oyundan başka (vekâlet yöntemi vb. ile) oy kullanamazlar.
c) Dernekten çıkan veya çıkarılanların önceden yaptıkları bağış, yardım ve/veya aidatları geri ödenmez. Bu kişiler dernek mal varlıkları veya sosyal imkânları üzerinde hiçbir hak iddia edemez.

Madde 8: GİRİŞ AİDATI VE YILLIK AİDAT
a) Üyelik talebi kabul edilen yeni üyeler Dernek Genel Kurulu’nda belirlenen miktarda giriş aidatı olarak öderler.
b) Yıllık üyelik aidatı miktarı Genel Kurul toplantılarında, Genel Kurul’a katılan üyelerin salt çoğunluğu ile belirlenir. Her üye belirlenen yıllık aidatlarını Haziran ayının son günü saat 19.00’a kadar Dernek merkezinde makbuz karşılığı veya Derneğin üyelere duyurduğu Banka hesabına yatırmak yoluyla ödemek zorundadır.

Madde 9: DERNEĞİN GELİRLERİ
Derneğe ait gelir kaynakları şunlardır:
a) Üyelerden alınacak giriş aidatı ile yıllık üye aidatı,
b) Kişilerin kendi isteği ile derneğe başvurarak yaptıkları ayni ve nakdi bağışlar ile yardımlar,
c) Dernek yararına kanunlar gereği izin alınarak yapılacak piyango, yemekli, müzikli toplantı, çeşitli eğlenceler, temsil, tiyatro, konser, projeler ve her türlü sportif balık avı yarışmaları, konferanslar, kurslar, kongreler, paneller gibi dernek tüzüğü 4. Maddesi kapsamına giren faaliyetlerden elde edilen gelirler,
d) Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar
e) Şubelerden Genel Merkeze aktarılacak katkı payları,
f) Derneğe ait taşınır değerlerin ve taşınmaz malların gelirleri, hizmetleri ile haklarının kiraya verilmesinden elde edilen gelirler.

Madde 10: DERNEĞİN ORGANLARI
Dernek aşağıdaki organlardan oluşur.

a) GENEL KURUL: Derneğin en yüksek organıdır. Dernek tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan derneğe kayıtlı tüm üyeler ile Şubelerden gelen doğal ve seçimlik delegeler Genel Kurulu oluşturur.

b) YÖNETİM KURULU: Derneğin yürütme kurulu olup derneği temsil yetkisine haizdir.

c) DENETLEME KURULU: Derneğin tüm faaliyetleri ile mali durumunu denetleme yetkisine sahiptir.

Madde11: GENEL KURUL TOPLANMA ZAMANLARI
a) Dernek Genel Kurulu her yıl olağan olarak Şubat ayında toplanır.
b) Dernek Genel Kurulu, Yönetim ya da Denetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya derneğe kayıtlı üyelerinin beşte birinin yazılı isteğiyle olağanüstü toplanır.
c) Olağanüstü toplantıya Yönetim Kurulu yanaşmaz ise bu durumda 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 75. maddesi işleme konur.

Madde12: GENEL KURULA ÇAĞRI USULÜ
a) Yönetim Kurulu toplantı gün, saat, yer ve tarih ile birlikte toplantıda görüşülecek konuları ihtiva eden bir gündem için karar alır.
b) Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyeler en az 15 gün önceden günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır.
c) Toplantı çoğunluk sağlanamaması dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek üzere, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. Genel Kurul toplantısı 1 defadan fazla geri bırakılamaz ve ertelenen Genel Kurul ilk erteleme tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılır.
d) Toplantı çoğunluk sağlanamaması nedeni ile yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı belirtilir. İki toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Madde13: GENEL KURUL TOPLANTI YERİ
Genel Kurul toplantılarının yapılacağı yere Yönetim Kurulu tarafından karar verilir.

Madde 14: GENEL KURUL ÇALIŞMA ŞEKLİ
a) TOPLANTI YETER SAYISI: Genel Kurul katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğuyla, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde üçte ikisinin katılımıyla toplanır. Çoğunluk sağlanamazsa bu durum bir tutanakla tespit edilir ve ikinci toplantının ilan edilen günde yapılması kararı alınır. İkinci toplantıda çoğunluk aranmaz ve kurul çalışmalarını sürdürür. Ancak ikinci toplantıdaki üye sayısı Dernek Yönetim ve Denetim Kurulunda yer alan asil üye sayısının iki katından az olamaz.

b) TOPLANTININ YAPILIŞI: Genel Kurul toplantıları, Yönetim Kurulu Karar defterinde yazılan tarih, mekân, saat ve gündemle yapılır. Dernek üyeleri Genel Kurul salonuna daha önceden hazırlanmış listede isimlerinin karşısına imza atılarak içeri alınırlar. Çoğunluğun sağlandığının anlaşılmasıyla Yönetim Kurulu başkanı ya da görevlendirilen bir Yönetim Kurulu üyesi başkanlığında toplantı açılır.

c) GENEL KURULUN YÖNETİMİ: Toplantının açılmasıyla Genel Kurulu yönetecek başkanlık divanı oluşturulur. Başkanlık divanı açık oyla seçilen bir başkan, bir başkan vekili ve yeterli sayıda kâtip üyeden oluşur. Başkan toplantıyı yönetir, kâtipler birlikte tutanakları düzenler ve tüm divan üyeleri de bunları imza ederler. Genel Kurul sonunda tutanak ve belgeler Divan Başkanı tarafından Yönetim Kuruluna tutanakla teslim edilir.

d) GENEL KURULUN GÖRÜŞME USULÜ: Yönetim Kurulunca daha önceden hazır edilen gündemdeki maddeler görüşülür. Ancak hazır bulunan dernek üyelerinin onda birinden fazlasının gündeme alınmasını istediği konular gündeme alınır. Görüşülüp karara varılan ve oylanan konular tekrar gündeme alınmaz. Özel oylama hükümleri bulunmayan hususlardaki kararlar çoğunlukla alınır. Oylamalar Genel Kurulun alacağı karara göre gizli ya da açık oyla yapılır. Eğer gizli oyla seçim olacaksa sayım açık yapılır. Toplantıdan sonraki en geç 7 (yedi) gün içerisinde eski yönetim ile yeni seçilen yönetim arasında derneğin devir teslim ve zimmet işlemleri yapılır. Toplantıya ilişkin bütün tutanak ve belgeler toplantı divanınca Yönetim Kuruluna teslim edilir.

Madde15: GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ
Genel kurul aşağıdaki hususları görüşerek karar verir.
a) Yönetim ve Denetim Kurulunca sunulan her türlü raporu görüşerek karara bağlar.
b) Yönetim ve Denetim Kurullarını ibra eder.
c) Gerekli gördüğü konularda çalışma komisyonları kurar.
d) Yönetim ve Denetim Kurullarına asil ve yedek üyeleri seçer.
e) Dernek tüzüğünde gerekli değişiklikleri yapar.
f) Dernek için gerektiğinde kiralanacak, bağışlanacak, alınacak ya da satılacak mal ve taşınmaz için Yönetim Kuruluna yetki verir.
g) Yönetim Kurulunca dernek üyeliğinden çıkarılanların itirazını karara bağlar.
h) Derneğin feshine ve tasfiyesine karar verir.
i) Genel Kurul kanunlar tarafından kendisine verilmiş hiçbir yetkiyi devredemez
j) Dernek şubelerinin açılmasını kararlaştırır ve şube kurucularına yetki verir.
k) Dernek şubelerinin kapatılmasını kararlaştırır.
l) Derneğin federasyon kurması, kurulu bir federasyona katılması ve üye olunan federasyondan ayrılması ile ilgili kararları alır.
m) Derneği federasyonda temsil edecek delegeleri seçer, Yönetim Kuruluna işlemleri yapması için yetki verir.
n) Onursal üyeliği teklif edilen kişilerin onursal üyeliğinin kabul veya reddine karar verir.

Madde 16: YÖNETİM KURULU

a) KURULUŞU
Yönetim Kurulu 5 asil 5 yedek üyeden oluşur. Bu üyelikler için seçim gizli oylama ile yapılır. Görev süresi dolan Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Asil üyeliklerden boşalma olduğu takdirde yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur. Yönetim Kurulu sayısı yedeklerin de göreve getirilmesinden sonra boşalmalar yüzünden tam sayısının yarısından aşağı düşerse Türk Medeni Kanunu’nun ilgili hükümleri uygulanır. Yönetim Kurulu üyeleri ilk toplantılarını seçildikleri günü takip eden 15 gün içinde gerçekleştirerek görev dağılımı yapar.

b) GÖREV VE YETKİLERİ
Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

1- Derneği temsil etmek ve bu hususta Madde-20 ve Madde-26 hükümlerine uygun olmak kaydı ile Yönetim Kurulu üyelerinden ve/veya Dernek üyelerinden bir ya da bir kaçına yetki vermek.
2- Dernek tüzüğünün ve mevzuatının kendisine verdiği diğer işlemleri yapmak ve Genel Kurulun verdiği kararları uygulamak ve kendisine verdiği yetkileri kullanmak.
3- Derneğin gelir ve gider hesaplarına ait işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurula sunmak.
4- Dernek çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak Genel Kurulun onayına sunmak.
5- Derneğe üye alınmasına ya da çıkarılmasına karar vermek.
6- Dernek şubelerinde gerektiğinde denetim yapmak.
7- Genel Kurulca verilen yetki dâhilinde federasyon nezdinde işlemleri yapmak.

Madde 17: İÇ YÖNERGE
Yönetim Kurulu en geç 3 (üç) ayda bir kez ancak üye salt çoğunluğunca her istenildiğinde önceden haber verilmek kaydıyla istediği kadar toplanabilir. Toplantıda karar alınabilmesi için Yönetim Kurulu üye salt çoğunluğu gerekir.

Madde 18: DENETLEME KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ
a) Genel Kurulca 3 asil 3 yedek üye olmak kaydıyla gizli veya açık oylama ile seçilir.
b) Yılda altı ayı geçmeyen aralıklarla zorunlu olarak en az 2 kez ve ayrıca her zaman istediği kadar denetim yapabilir. Denetimlerinde rapor tutarak bunları Yönetim Kuruluna ve toplandığında Genel Kurula sunar.
c) Dernek üye sayısının en az onda birinin imzalı ve yazılı isteğiyle denetim yapar.
d) Gerektiğinde Genel Kurulu olağanüstü toplantıya davet eder.
e) Derneğin idari ve mali denetimi ile ilgili olarak devletin idari görevlilerine her hususta yardımcı olur.

Madde 19: DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ
Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

Madde 20: DERNEĞİN İÇ DENETİMİ
Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

Madde 21: DERNEĞİN TUTACAĞI DEFTERLER
Dernek aşağıda dökümü yapılan defterleri bulundukları yerin noterliğine veya dernekler birimine tasdik ettirmek suretiyle kullanacaktır.
a) Üye kayıt defteri: Derneğe girenlerin kimlikleri, derneğe giriş tarihleri ve yıllık aidatları bu deftere yazılır.
b) Karar defteri: Yönetim Kurullarının kararları tarih ve numarası ile bu deftere yazılır. Kararların altı başkan ve üyelerce imzalanır.
c) Gelen-giden evrak defteri: Gelen ve giden evrak tarih ve numarası ile bu deftere kaydedilir.
d) Gelir-gider defteri: Dernek namına alınan bütün paraların alındıkları ve harcanan paraların da verildikleri yerler açık ve düzenli olarak bu defterde gösterilir.
e) Demirbaş eşya defteri: Derneğe ait demirbaş eşyalar bu deftere işlenir.
f) Alındı belgesi kayıt defteri: Dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak olan alındı belgeleri en küçük cildinden başlamak üzere alt alta yazılmak suretiyle bu deftere kaydolur.

Bu defterler 5253 sayılı yasanın 11. Maddesinin tarif ettiği şekilde kullanılmak zorundadır.

Madde 22: DERNEK TÜZÜĞÜNÜN DEĞİŞMESİ
Tüzükte değişiklik yapılması, Yönetim Kurulu tarafından veya Genel Kurula katılma hakkı olan üyelerin onda biri tarafından istenebilir. Tüzükte yapılması istenen değişiklik, Tüzüğün 12. maddesi gereğince üyelere yapılacak çağrıda açıkça gösterilir. Tüzük değişikliğinin görüşüleceği Genel Kurul, toplantıya katılma hakkına sahip olan üyelerin, en az üçte ikisinin katılmasıyla toplanır. İlk toplantı, yeter sayısı sağlanmadığından yapılamaz ise, ikinci toplantı çoğunluk aranmaksızın yapılır ve değişiklikler, Genel Kurula katılmış olan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile kabul edilir. Ancak ikinci toplantıya katılacak üye sayısı Dernek Yönetim ve Denetim Kurullarının asil üye sayısının iki katından az olamaz.

Madde 23: DERNEĞİN FESHİ HALİNDE MALVARLIĞININ TASFİYESİ
Dernek Genel Kurulu, Genel Kurul toplanma şartları yerine getirildikten sonra Genel Kurula katılan dernek üyelerinin en az üçte ikisinin (2/3) kabul oyuyla fesih kararı alabilir. Bu işlem 5253 sayılı Kanunun 15. maddesine göre yapılır. Bu durumda menkul ve gayrimenkullerin tasarrufuna Genel Kurul karar verir.

Madde 24: ORGANLARA SEÇİLENLERİN BİLDİRİMİ
Yönetim Kurulu Başkanlığı, Genel Kurul tarafından dernek organlarına seçilen asil ve yedek üyelerin adı, soyadı, baba adı, doğum tarihi, meslek ve ikamet ettiği adresleri bulunan bir listeyi seçim tarihini takip eden 30 gün içerisinde mülki amirliğe bildirir.

Madde 25: GELİR VE GİDERLERDE USUL
a) Dernek gelirleri alındı belgesi ile toplanır. Alındı Belgelerinin 5253 sayılı yasanın 11. Maddesinde tarif edilen şekilde yapılması zorunludur. Giderler ise harcama belgesi fatura ya da gider makbuzu ile yapılır.
b) Bu belgelerle Yönetim Kurulu tüzük hükümlerine uyan ve bütçe dâhilindeki tüm harcamaları yapabilir.
c) Derneğin zorunlu harcamaları dışındaki bütün harcamaları Yönetim Kurulu kararı ile yapılır. Ancak başkan Yönetim Kurulunca önceden belirlenecek kalemlerde ivedi durumlarda harcama yapabilir. Bu şekilde yapılan harcamaların ilk Yönetim Kurulu toplantısında karara bağlanması gerekmektedir.
d) Derneğin paraları ulusal bir bankada dernek adına açılacak hesaplarda saklanır. Bu hesaptan para çekmek ya da bir yere para göndermek en az biri başkan ya da başkan vekili olmak iki Yönetim Kurulu üyesi imzası ile mümkündür. Bu şekilde çift imza olmadan para çekilemez ya da gönderilemez.

Madde 26: ŞUBELER
A)ŞUBELERİN KURULUŞU

Dernek Türkiye genelinde her il ve ilçede şube açabilir. Bu amaçla yetki verilen en az üç kişi tarafından şubenin açılacağı yerin en büyük mülki amirliğine yazılı müracaat yapılır. Verilen yetkinin süresi 6 aydır. Bu süre içinde şube kurulamazsa yetkinin yenilenmesi gerekir. Şube kurucularının şubenin açılacağı yerde ikamet etme zorunlulukları vardır.

B) ŞUBELERİN ORGANLARI, GÖREV VE YETKİLERİ
Şubelerde de Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu bulunur. Bu kurulların görev ve yetkileri dernek tüzüğünde gösterildiği gibi olup, bu yetkilerini sadece bağlı oldukları şubede kullanabilirler. Şube Yönetim Kurulu 5 asil 5 yedek üyeden denetim kurulu ise 3 asil 3 yedek üyeden oluşur ve 3 yıl süreli olarak Şube Genel Kurulunca seçilirler.

Şube Genel Kurulu şubeye kayıtlı üyelerin katılımıyla üç yılda bir Kasım ayı içinde yapılır. Şube Genel Kurulunun toplantı ilkeleri, çağrı yöntemleri, olağan üstü toplantı ile görev ve yetkileri, yönetim ve denetim kurullarının seçimi hakkında şube kapsamında ve şubeye ilişkin olarak bu tüzüğün Genel Kurulla ilgili maddelerine kıyasen uygulanır. Şubeler Genel Kurul tarihlerini Genel Merkez Yönetim Kuruluna en az 15 gün önceden bildirirler. Genel Merkezce yapılan denetimlerde Şube Denetim Kurulu başkanı Genel Merkezce denetleme görevi verilen kişilere her türlü yardımı yapmak zorundadır.

a) ŞUBELERİN GENEL KURULDA TEMSİLİ
Şubelerdeki üyelerin tamamı genel merkez genel kuruluna temsilci olarak katılabilir.

b) ŞUBELERİN TUTACAKLARI DEFTERLER
Şubeler Genel Merkezce tutulan defterleri aynen tutmakla mükelleftir. Şubeler bağış, aidat, sosyal faaliyetler ve her türlü nakdi yıllık gelirin yüzde 10‘luk kısmını Genel Merkeze her yılın Mayıs ayının 5’inci iş gününe kadar aktarırlar. Paranın toplanması, harcanması ve bankalarda tutulması ile ilgili hükümler ile burada değinilmeyen hükümler, bu tüzükteki Genel Merkez için geçerli maddelere kıyasen uygulanır.

c) ŞUBELERİN FESHİ
Şubeler,
• Merkez Genel Kurulu kararı ile
• Şube Genel Kuruluna katılan üyelerin üçte iki çoğunluğunun kararı ile
• Dernekler Kanunu hükümleri çerçevesinde veya zorunlu nedenlerle fesih olur.
Fesih halinde mevcut mal varlığı ve nakit değerlerinin tamamı ile evrak ve demirbaşları Genel Merkeze devir olunur.

Madde 27: YASAK HÜKÜMLER
Dernek siyasi, ideolojik ve dini faaliyette bulunamaz bu tip toplantılara temsilci gönderemez ve bunların hazırladıkları bildirilere imza koyamaz. Dernek üyeleri dernek kimliği ile bu tür faaliyetlerde bulunamaz. 5253 sayılı Yasadaki yasaklar hükmüne aynen riayet eder.

Madde 28: TÜZÜKTEKİ HUKUKİ KOŞULLAR
Tüzükte bulunan boşluklar ve unutulan konular hakkında yürürlükteki kanun, yönetmelik, kararname ve genel hükümleri ifade eden genelgelere uyularak hareket edilir.

Madde 29: DERNEK KURUCULARI
Dernek kurucuları aşağıda gösterilmiştir.
1-- Hikmet SOLAK
2-- Orhan YILMAZ
3-- Baki ARSLAN
4-- Tuncay UYANIK
5-- Mehmet Tarık ERSAL
6-- Atilla BEŞİROĞLU
7-- Kenan ÖZCAN
8-- Bahadır Muharrem CAN
9-- Fikri Burak KALAÇ
10- Cenk Rahmi NAYIR
11- Erdinç ÖZKEN
12- Hakan TAYLAN
13- Kadir ÜSTÜNDAĞ
14- Kemal GÜVEN
15- Levent GENÇTÜRK
16- Metin KARAGÖZ
17- Murat AKÇASOY
18- Özcan AKAR
19- Abdulkadir TURGUT
20- Ergün AKAY11. DÖNEM YÖNETİM KURULU: (2017-2020)

Başkan : Teoman SANALAN
Başkan Yardımcısı : Fikri Burak KALAÇ
Başkan Yardımcısı : Önder GÜRPINAR
Genel Sekreter : Burcu EGEL
Sayman : Onur AKÇAY
-------------------------------------------------------------------
RASTGELE-DER'e Hizmet Veren Yönetim Kurulları:
-------------------------------------------------------------------


10. Dönem Yönetim Kurulu( 2016 - 2017)
BAŞKAN : M. Tarık ERSAL
BAŞKAN YARDIMCISI : Bahadır M. CAN
BAŞKAN YARDIMCISI : İ. Kerem AVŞAR
GENEL SEKRETER : A.Teoman SANALAN
SAYMAN : Metin KARAGÖZ

9. Dönem Yönetim Kurulu ( 2014–2016)
BAŞKAN : M. Tarık ERSAL
BAŞKAN YARDIMCISI : Bahadır Muharrem CAN
BAŞKAN YARDIMCISI : İ. Kerem AVŞAR
GENEL SEKRETER : Tuncay UYANIK
SAYMAN : Metin KARAGÖZ

8. Dönem Yönetim Kurulu (2013-2014)
BAŞKAN : Kahraman MELEK
BAŞKAN YARDIMCISI : A.Teoman SANALAN
BAŞKAN YARDIMCISI : Murat COŞKUN
GENEL SEKRETER : Gökhan ÜNAL
SAYMAN : Gökşin TEKİNDOR

7. Dönem Yönetim Kurulu (2011-2013)
BAŞKAN : F. Burak KALAÇ
BAŞKAN YARDIMCISI : Kahraman MELEK
BAŞKAN YARDIMCISI : Gürsel AVCI
GENEL SEKRETER : A. Teoman SANALAN
SAYMAN : Hadi AYAZOĞLU

6. Dönem Yönetim Kurulu (2010-2011)
BAŞKAN : Metin KARAGÖZ
BAŞKAN YARDIMCISI : Kahraman MELEK
BAŞKAN YARDIMCISI : Selçuk ÇAKICI
GENEL SEKRETER : A. Teoman SANALAN
SAYMAN : Coşkun BOZALAN

5. Dönem Yönetim Kurulu (2010-2010)
BAŞKAN : Tuncer ÜNAL
BAŞKAN YARDIMCISI : Umut DEMİR
BAŞKAN YARDIMCISI : M.Hakan BASAR
GENEL SEKRETER : Metin KARAGÖZ - A. Teoman SANALAN
SAYMAN : Coşkun BOZALAN

4. Dönem Yönetim Kurulu (2009-2010)
BAŞKAN : Efkan GÜVENDİ
BAŞKAN YARDIMCISI : Gürsel AVCI - Umut DEMİR
BAŞKAN YARDIMCISI : Erhan TAYLAN
GENEL SEKRETER : Atilla GÜLŞAHİN - Kerem AVŞAR
SAYMAN : Coşkun BOZALAN

3. Dönem Yönetim Kurulu (2007-2009)
BAŞKAN : Mehmet Tarık ERSAL
BAŞKAN YARDIMCISI : Bahadır Muharrem CAN
BAŞKAN YARDIMCISI : Gürsel AVCI
GENEL SEKRETER : Fikri Burak KALAÇ
SAYMAN : Hadi AYAZOĞLU

2. Dönem Yönetim Kurulu (2005-2007)
BAŞKAN : Hikmet SOLAK
BAŞKAN YARDIMCISI : Baki ARSLAN
GENEL SEKRETER : Kadir ÜSTÜNDAĞ
SAYMAN : Orhan YILMAZ
ÜYE : Süleyman PEKALP

1. Dönem Yönetim Kurulu (2003-2005)
BAŞKAN : Hikmet SOLAK
BAŞKAN YARDIMCISI : Tuncay UYANIK
BAŞKAN YARDIMCISI : Baki ARSLAN
GENEL SEKRETER : Mehmet Tarık ERSAL - Özcan AKAR
SAYMAN : Orhan YILMAZ
ÜYE : Atilla BEŞİROĞLU
ÜYE : Kenan ÖZCAN

Geçici Yönetim Kurulu (2002-2003)
BAŞKAN : Hikmet SOLAK
BAŞKAN YARDIMCISI : Tuncay UYANIK
BAŞKAN YARDIMCISI : Baki ARSLAN
GENEL SEKRETER : Mehmet Tarık ERSAL
SAYMAN : Orhan YILMAZ
ÜYE : Atilla BEŞİROĞLU
ÜYE : Kenan ÖZCAN
 

RASTGELE-DER'İN KURULDUĞU 2002 YILINDAN BU YANA AMATÖR BALIKÇILIK İLE İLGİLİ MEVZUATTA NELERİN DEĞİŞİMİNİ, GELİŞİMİNİ SAĞLAYABİLDİK?
Bilindiği üzere Derneğimiz RASTGELE-DER'in Tüzüğünün amaç maddesinde yer alan "amatör balık avcılığı...
yazının devamını oku »

KENE Mİ TEHLİKELİ, YOKSA ÇENE Mİ?
Her sene bir kere, nadiren iki kere fırsat bulduğumuz bir maceramız var. Bu macera 3-4 günlüğüne Kız...
yazının devamını oku »

DOSTLARLA AVLANMAK
Dostluk kavramı herkes gibi benim için de çok değerli bir kavramdır. Bu zamanda dost bulmak tabiri c...
yazının devamını oku »

EŞİM NASIL BALIKÇI OLDU?

Çoğu erkek eşi balık avına çıkmadığı için bu güzel zevkten mahrum kalıyor.Ben bu k...
yazının devamını oku »

URAL NEHRİNDE AV

Bu yazımda Ural Nehri’nden bahsedeceğim. Ural Dağları’nın eteklerinden...
yazının devamını oku »

Tüm köşe yazıları

İstanbul Ankara İzmir

 

Site içerisinde online olan kullanıcılar (0 kişi)
tarifler | hakkımızda | iletişim | basından haberler | balık ve kamp malzemesi | trofe | ilk yardım | linkler | rastgele-der ailesi