» üye girişi » sitemize üye olun
   
 


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Türlere İlişkin Düzenlemeler


Avlanması yasak türler
MADDE 16 –
(1) Çizelgede yer alan türlerin, içsular dahil bütün sularımızda avlanması, toplanması, gemilerde bulundurulması, karaya çıkarılması, nakledilmesi ve satılması yasaktır. Taraf olduğumuz uluslararası sözleşmeler ile verilen istisnalar bu düzenlemenin dışındadır.Boy ve ağırlık yasakları
MADDE 17 –
(1) Aşağıda avlanabilir asgari boyları ve ağırlıkları belirtilen su ürünlerinin daha küçüklerinin avlanması, gemilerde bulundurulması, karaya çıkarılması, nakledilmesi ve satılması yasaktır.* Çatal Boy
**Boy ve ağırlık için getirilen ölçülerden biri esas alınır.

(2) Avlanabilir asgari boyları ve ağırlıkları belirtilen türlerden; hamsi, sardalya ve istavritte ağırlıkça %15, diğer su ürünlerine ise ağırlıkça %5 oranında küçük boylara istisna tanınır. 8-30 kg arası veya 75-115 cm arasındaki mavi yüzgeçli orkinos balıkları için en fazla % 5 oranında istisna tanınır. İstisnaların tespiti orkinoslarda ürün âdeti, diğer türlerde kontrol edilen ürün miktarı üzerinden yapılır.
(3) Denizlerde yapılan avcılıkta, 16 ncı madde ile avlanması yasaklanan türler hariç, arızi (amaç dışı, istenmeden) olarak avlanan su ürünleri toplamının ağırlıkça % 5 oranına kadar olan kısmına müsaade edilir. Ancak algarna ile karides avcılığında avlanan karidesin ağırlıkça % 15’i oranında hedef dışı avlara müsaade edilir. Arızi olarak avlanan ürünün tek birey olması halinde bu limitler dikkate alınmaz.
(4) Taşıdıkları toksin nedeni ile insan tüketiminde sakınca bulunan Balon balıklarının (Lagocephalus sceleratus, Lagocephalus spadiceus) ve Pervane/ay balığının (Mola mola) karaya çıkarılması ve satılması yasaktır.

Hamsi, sardalya ve istavrit avcılığı
MADDE 18 –
(1) Hamsi ile ilgili düzenlemeler aşağıda belirtilmiştir.
a) Gırgır ağları ile hamsi avcılığı yapacak balıkçı gemileri için, gemi ruhsat tezkeresinin verildiği il müdürlüğünden ek-2’de yer alan avcılık "İzin Belgesi"nin alınması zorunludur.
b) Marmara Denizi ve Karadeniz’de, gırgır ağları ile hamsi avcılığı 15.00-09.00 saatleri arasında yapılır. Gırgır ağları, belirtilen saatler dışında, hamsi avlamak amacıyla denizde bulundurulamaz. Bakanlık stok durumuna göre avlanma zamanlarında düzenleme yapabilir.
c) Bakanlık, stokların korunması ve avcılığın sürdürülebilirliğinin sağlanması amacı ile hamsi avcılığına; alan, avlanabilecek ve karaya çıkarılabilecek miktarlar, karaya çıkış noktası, zaman ve nakliyesiyle ilgili yasak, sınırlama ve yükümlülükler getirilebilir.
(2) Dökme olarak balık unu yağı fabrikalarına gönderilecekler hariç; hamsi, istavrit ve sardalya balıklarının naklinde kullanılacak kasaların dıştan dışa ölçülerinin en fazla (54cm x 9cm x 37cm)boyutunda ve 11 cm ayak boyunda; kutuların dıştan dışa ölçülerinin ise en fazla (59 cm x 13 cm x 39 cm) boyutunda olması zorunludur.
(3) Uzatma ağları ile sardalya avcılığı dönem boyunca serbesttir.

Palamut-torik avcılığı
MADDE 19 –
(1) Tüm karasularımızda, 1 Nisan - 31 Ağustos tarihleri arasında ağ dalyanları dâhil, her türlü istihsal vasıtası ile palamut ve torik avcılığı yasaktır. Ancak 15-31 Ağustos tarihleri arasında çapari ile palamut avcılığı serbesttir.
(2)1 Ocak- 1 Nisan tarihleri arasında 45 cm.’den büyük palamut (torik) avcılığı yasaktır.
(3) Muğla İli, Gökova ve Güllük körfezlerinde; palamut ağlarının 07.00-19.00 saatleri arasında denizde bırakılması yasaktır.

Kalkan, dil ve pisi avcılığı
MADDE 20 –
(1) Kalkan avcılığına ilişkin düzenlemeler aşağıda belirtilmiştir:
a) 15 Nisan - 15 Haziran tarihleri arasında her türlü istihsal vasıtası ile kalkan avcılığı yapılması ve kalkan ağlarının denizde bırakılması yasaktır.
b) Kalkan avcılığında kullanılacak ağların göz açıklığı 400 mm’den küçük olamaz.
c) Uzatma ağı ile kalkan avcılığı yapacak balıkçı gemileri için, gemi ruhsat tezkeresinin verildiği İl Müdürlüğünden Ek-2’de yer alan "İzin Belgesi"nin alınması zorunludur.
ç) Avlanan kalkan balıklarının Bakanlıkça belirlenen yerlerden karaya çıkarılması zorunludur.
d) Parakete ve fanyalı ağlar ile kalkan avcılığı yasaktır.
e) Av yasağından önce avlanılarak il veya ilçe müdürlüklerine stok tespiti yaptırılan kalkan balıklarının, yasağın başlamasından itibaren en geç 7 gün içerisinde pazarlanması zorunludur.
(2) Dil ve pisi avcılığına ilişkin düzenlemeler aşağıda belirtilmiştir.
a) Bütün karasularımızda, 15 Aralık-31 Ocak tarihleri arasında her türlü istihsal vasıtası ile dil ve pisi avcılığı yasaktır.
b) Dil ve pisi avcılığında kullanılacak ağların göz açıklığı 80 mm’den küçük olamaz.

Mavi yüzgeçli orkinos avcılığı
MADDE 21–
(1) Mavi yüzgeçli orkinos avcılığı ile ilgili genel hususlar aşağıda belirtilmiştir.
a) Mavi yüzgeçli orkinos avcılığı Bakanlıktan izin almış, gırgır ağlarıyla avcılık yapan, Bakanlığın belirleyeceği yönteme göre tespit edilecek sayıdaki balıkçı gemisine, her gemiye verilen av kotası dâhilinde yapılır.
b) Mavi yüzgeçli orkinos avcılığı faaliyetinde bulunacak balıkçı gemileri tarafından taşıma, destek ve yardımcı gemi olarak kullanılacak gemilerin her biri için Bakanlıktan izin alınması zorunludur. Bu izne ve bu izin kapsamında yapılacak faaliyetlere ilişkin esas ve usuller Bakanlıkça belirlenir.
c) 25 Haziran-25 Mayıs tarihleri arasında orkinos avcılığı yasaktır.
ç) Avcılığın serbest olduğu dönemde, av kotasını dolduran gemilerin, başka avcılık faaliyetlerine yönelik izin almamışlarsa, en geç 72 saat içinde balıkçı barınaklarına çekilmesi ve Bakanlığın bilgilendirilmesi zorunludur.
d) Bakanlıkça ruhsat tezkeresi düzenlenmiş balıkçı gemilerinin, başka ülkelerin kotaları kapsamındaki mavi yüzgeçli orkinos avlamak üzere, kiralanması suretiyle faaliyette bulunmaları yasaktır.
e) Mavi yüzgeçli orkinos avcılığına getirilen düzenlemelere uymayan balıkçı gemilerinin “İzin Belgesi”ne el konularak iptal edilmek üzere, iznin verildiği il müdürlüğüne gönderilir.
f) Bu madde kapsamında av, taşıma, destek ve yardımcı gemi olarak izin almış gemilerin faaliyetlerine ilişkin Bakanlıkça istenen kayıtların tutulması ve getirilen düzenlemelere uyulması zorunludur.
g) Seyir defterleri, her günün sonunda (gece yarısı),ürün avlanmamış olsa dahi her operasyon için doldurulur. Seyir defterinin doldurulma işlemi, karaya yanaşılacak olunması halinde limana varış öncesinde, denetim olması halinde ise denetim öncesinde gerçekleştirilir.
ğ) Orkinos Yakalama Dokümanı (BCD) olmaksızın, mavi yüzgeçli orkinos ve mavi yüzgeçli orkinostan elde edilen ürünlerin (iç organlar ve yumurta hariç) gemilerde bulundurulması, gemiler tarafından çekilen kafeslerde taşınması ile satışı ve nakli yasaktır.
h) Bakanlıkça ilan edilen kotadan daha fazla avlanılan mavi yüzgeçli orkinos için Orkinos Yakalama Dokümanı (BCD) düzenlenmez. Kotadan fazla avlanılan mavi yüzgeçli orkinoslar canlı ise doğaya salınır, ölü olanlara ise el konulur.
ı) Tahsis edilen av kotası, ait olduğu yıl içindeki av sezonunda geçerlidir. Kotanın kullanılamayan miktarı bir sonraki yıla devredilemez.
i) Mavi yüzgeçli orkinos aramak amacıyla uçak veya helikopter ya da herhangi bir insansız hava aracı kullanımı yasaktır.
(2) Mavi yüzgeçli orkinos avcılığı ile ilgili izin işlemleri aşağıda belirtilmiştir.
a) Mavi yüzgeçli orkinos avcılığı yapacak gemiler için ruhsat tezkeresinin verildiği il müdürlüğünden taşıma, destek ve yardımcı gemileri için, yapacakları faaliyete yönelik olarak, geminin bulunduğu yerdeki il müdürlüğünden ek-2’de yer alan “İzin Belgesi”nin alınması zorunludur.
b) Bir gemi avcılık, taşıma, destek veya yardımcı gemisi izinlerinden sadece birini alabilir.
c)Taşıma, destek ve yardımcı gemisi izni alan gemilerde, taşıma kafesi ağı hariç istihsal vasıtası bulundurulamaz.
(3) Mavi yüzgeçli orkinos avcılığına ilişkin Elektronik Orkinos Yakalama Dokümanı (eBCD), internet tabanlı elektronik yazılım sistemi üzerinden, Bakanlıkça yetkilendirilmiş gemi temsilcisi tarafından yapılır.
(4) Mavi yüzgeçli orkinos ilişkin çiftlik işlemleri aşağıda belirtilmiştir.
a) Orkinos Yakalama Dokümanı (BCD) olmayan mavi yüzgeçli orkinoslar, Bakanlıktan izinli orkinos yetiştiriciliği (besiciliği) tesislerine stoklanmaz.
b) Mavi yüzgeçli orkinos avcılık iznine sahip olmayan, kotası bulunmayan veya yeterli kotaya sahip olmayan gemiler tarafından avlanan ya da gerçeğe aykırı olarak rapor edilerek kafeslere yerleştirilmiş mavi yüzgeçli orkinosların tespiti durumunda, bu balıklara el konularak doğaya salınır.
c) Bu madde ve bu madde kapsamında yapılan düzenlemelere uyulmaması halinde, canlı orkinosların kafeslere konulmasına, hasat, satış ve ihracatına izin verilmez.
(5) Av, taşıma, destek ve yardımcı gemi sahip/donatanları; orkinos yetiştiricilik (besicilik) tesisi yetkilileri ve ihracatçı firmalar bu maddede belirtilen kurallar dışında, tarafı olduğumuz Atlantik Ton Balıklarının Korunması Uluslararası Komisyonu (ICCAT) ile bu kapsamda Bakanlık tarafından getirilen diğer düzenlemelere de uymak zorundadır.

Yazılı orkinos, gobene (tombik) ve uzun kanat orkinos (tulina) avcılığı
MADDE 22 –
(1) Yazılı orkinos, gobene (tombik) ve uzun kanat orkinos (tulina) avcılığına ilişkin düzenlemeler aşağıda belirtilmiştir.
a) Gırgır ağları ve diğer avlanma araçları ile avcılığın serbest olduğu yer ve zamanda, bu avlanma araçları ile yazılı orkinos, gobene (tombik) ve uzun kanat orkinos (tulina) avcılığı serbesttir.
b) Karasularımızda gırgır ağları ile avcılığın yasak olduğu zamanda; Akıncı Burnu (36° 18.456' N - 35° 46.745' E) ile Ceyhan Nehrinin denizi döküldüğü yer (36° 34.101' N - 35° 33.385' E) arasında çekilen hattın kuzeyinde kalan İskenderun Körfezi hariç olmak üzere; Suriye sınırı ile Datça Yarımadası İskandil Burnu (36° 42.627' N - 27° 21.721' E) arasında kalan alanda, kıyıdan itibaren 6 millik mesafe dışında, gırgır ağları ile yazılı orkinos, gobene (tombik), uzun kanat orkinos (tulina) avcılığı dönem boyunca serbesttir (Harita-48).
c) Bu türleri (b) bendi kapsamında 15 Nisan-15 Eylül tarihleri arasındaki dönemde avlayacak balıkçı gemileri için ek-2’de yer alan avcılık "İzin Belgesi"nin alınması ve avlanan ürünlerin ek-5’te belirtilen yerlerden karaya çıkarılması zorunludur. İzin verilen dönemde, hedef türlerin dışındaki türlerin avcılığının yapılması durumunda, avcılık izin belgesi iptal edilir. İptal edilen iznin geçerli olduğu av dönemi için yeni izin belgesi düzenlenmez.

Akya ve lambuka avcılığı
MADDE 23 –
(1) 15 Nisan–15 Mayıs tarihleri arasında akya avcılığı yasaktır.
(2) Muğla İli, Gökova ve Güllük körfezlerinde akya ağlarının 07.00-19.00 saatleri arasında denizde bırakılması yasaktır.
(3) 1 Ocak - 14 Ağustos tarihleri arasında her türlü istihsal vasıtası ile lambuka avcılığı yasaktır.

Kılıç avcılığı
MADDE 24 –
(1) 15 Şubat - 15 Mart ve 1 Ekim - 30 Kasım tarihleri arasında kılıç balığının avlanması, gemide bulundurulması, başka bir gemiye aktarılması, sevkiyatı veya karaya çıkartılması yasaktır.
(2) Kılıç avcılığı yapacak gemiler için ruhsat tezkeresinin verildiği il müdürlüğünden ek-2’de yer alan avlanma "İzin Belgesi"nin alınması zorunludur.

Orfoz ve lagos avcılığı
MADDE 25 –
(1) Orfoz ve lagos balıklarının avlanması, nakledilmesi, satışa sunulması yasaktır.

Karides avcılığı
MADDE 26 –
(1) Marmara Denizi hariç, bütün karasularımızda, İstanbul ve Çanakkale boğazlarında algarna ile karides istihsali yasaktır.
(2) Akdeniz’de;
a) Hatay İlinde; Suriye sınırı ile Akıncı Burnu (36° 18.456' N - 35° 46.745' E) arasında kalan karasularımızda 1 mil içerisinde (Harita-35-1),
b) Akıncı Burnu ile Adana ili Yumurtalık Balıkçı Barınağı (36° 45.988' N - 35° 47.471' E) arasında kalan karasularımızda 2 mil içerisinde (Harita-35-2),
c) Yumurtalık Balıkçı Barınağı ile Mersin İli Karaduvar Balıkçı Barınağı (36° 48.546' N - 34° 41.873' E) arasında kalan karasularımızda 3 mil içerisinde (Harita-35-3)
ç) Karaduvar balıkçı barınağı ile Susanoğlu - Atakent (36° 24.971' N - 34° 05.458' E) arasında kalan karasularımızda 2 mil içerisinde (Harita-35-4),
d) Susanoğlu - Atakent (36° 24.971' N - 34° 05.458' E) ile İncekumburnu (36° 14.044' N - 33° 56.979' E) arasında kalan karasularımızda 3 mil içerisinde (Harita-35-5),
e) İncekumburnu ile Kızılliman Burnu (36° 04.243' N - 33° 04.708' E) arasında kalan karasularımızda 2 mil içerisinde (Harita-35-6),
f) Kızılliman Burnu ile Antalya İli, Gazipaşa İlçesi Kesik Burnu (36° 09.964' N - 32° 23.418' E) arasında kalan karasularımızda 1,5 mil içerisinde (Harita-35-7),
g) Kesik Burnu ile Ege Denizi sınırı arasında kalan karasularımızda 2 mil içerisinde (Harita-35-8),
ğ) Mersin İli Silifke ilçesi Dana Adasında, sahilden itibaren 2 mil içerisinde (Harita-35-9),
uzatma ağları hariç her türlü istihsal vasıtası ile karides avcılığı yasaktır.
(3) Akdeniz’de 15 Nisan - 15 Eylül, Ege Denizi’nde 15 Nisan - 31 Ağustos tarihleri arasında uzatma ağları hariç her türlü istihsal vasıtası ile karides avcılığı yasaktır.
(4) Marmara Denizi’nde yapılacak karides avcılığına ilişkin hususlar aşağıda belirtilmiştir.
a) Marmara Denizi ile İstanbul ve Çanakkale Boğazlarında, 15 Nisan - 31 Ağustos ve 1 - 31 Ocak tarihleri arasında her türlü istihsal vasıtası ile karides avcılığı yasaktır. Ancak 15 Mayıs - 1 Ağustos tarihleri arasında uzatma ağları ile oluklu karides (P. kerathurus) avcılığı serbesttir.
b) Marmara Denizi’nde manyat ile karides avcılığı İstanbul ve Çanakkale boğazları ile aşağıda belirtilen alanlarda yasaktır.
1) Çanakkale Şevketiye Bozburun Bankını (40° 24.308'N- 26° 55.016'E), Şarköy İnceburun Fenerini ( 40° 33.526'N- 26° 59.945'E) birleştiren hattın batısında kalan alanda (Harita-49-1),
2) Erdek İlhanköyü (40° 31.424' N - 27° 43.411 'E), Ekinlik Adası (40° 32.990' N - 27° 28.314' E) ve Karabiga Karaburun Feneri (40° 28.206'N- 27° 15.954'E) ile birleştiren hattın güneyinde kalan alanda (Harita-49-2),
3) Mara Burnunu (40° 24.109' N- 28° 20.724' E), Erdek Kapsül Burnu Feneri (40° 28.743' N- 28° 02.106' E) ile birleştiren hattın güneyinde kalan alanda (Harita-49-3),
4) Gemlik Körfezinde; Sarıburun (40° 28.390' N - 29° 01. 182' E) ile Kurşunlu Balıkçı Barınağını (40° 21. 850' N - 29° 02.099' E) birleştiren hattın doğusunda kalan alanda (Harita-49-4),
5) Yelkenkaya Burnu (40° 45.438' N - 29° 21.285' E) ile Çatal Burnunu (40° 42.173' N - 29° 22.878' E) birleştiren hattın doğusunda kalan alanda (Harita-49-5),
6) Barbaros’u (40° 54.468' N-27° 28.157' E), Marmara Ereğlisi Feneri (40° 58.255'N-27° 58.901'E), Büyükçekmece Değirmen Burnu Fenerini (40° 57.938'N-28° 37.333'E) İstanbul Maltepe (40° 55.122'N-29° 07.997'E) ile birleştiren hattın kuzeyinde kalan alanda (Harita-49-6),
c) Marmara Denizinde algarna ile karides avcılığı İstanbul ve Çanakkale boğazları ile aşağıda belirtilen alanlarda yasaktır.
1) Çanakkale Şevketiye Bozburun Bankını (40° 24.308'N- 26° 55.016'E), Şarköy İnceburun Fenerini (40° 33.526'N- 26° 59.945'E) birleştiren hattın batısında kalan alanda (Harita-50-1),
2) Erdek İlhanköyü (40° 31.424'N - 27° 43.411'E), Ekinlik Adası (40° 32.990'N - 27° 28.314'E) ve Karabiga Karaburun Fenerini (40° 28.206'N- 27° 15.954'E) birleştiren hattın güneyinde kalan alanda (Harita-50-2),
3) Mudanya Buruncu Burnu Feneri (40° 22.500'N - 28° 40.500'E) ile Erdek Kapsül Burnu (40° 28.743'N- 28° 02.106'E) Fenerine birleştiren hattın güneyinde kalan alanda (Harita-50-3),
4) Yeşilköy (40° 57.583'N- 28° 48.883'E) ile Armutlu Bozburun Feneri (40° 32.000' N - 28° 48.883'E) ve Mudanya Buruncu Burnu Fenerini (40° 22.500'N - 28° 40.500'E) birleştiren hattın doğusunda kalan alanda (Harita-50-4),
5) Serbest alanlarda, 50 metreden daha sığ sularda.
ç) Manyat ve algarna ile karides istihsalinde bulunacak balıkçı gemileri için, ruhsat tezkeresinin verildiği il müdürlüğünden ek-2’de yer alan avcılık "İzin Belgesi"nin alınması zorunludur. İzin verilen hedef tür dışındaki türlerin avcılığının yapılması yasaktır. Aykırılık halinde avcılık izin belgesi iptal edilir. İptal edilen iznin geçerli olduğu av dönemi için yeni izin belgesi düzenlenmez.
d) Avlanan ürünlerin il müdürlüklerince belirlenecek yerlerden karaya çıkarılması zorunludur.
e) Karides avcılığı 05.00 ile 20.00 saatleri arasında yapılır.
f) Kullanılacak algarnanın ağız yüksekliğinin en fazla 50 cm. ve tek torbalı olması, omuz ve torba kısmında ağ göz açıklığının en az 32 mm. ve torba boyunun en fazla 6 kulaç (11 m) olması zorunludur.
g) Bir balıkçı gemisi tarafından kullanılacak algarnaların sayısı ikiyi, toplam kiriş boyu ise 10 metreyi geçemez.
ğ) Algarnada çelik halat kullanılması yasak olup, kullanılacak halatların çapı 16 mm.’den kalın olamaz
h) Manyatların torba ağ göz açıklığı 32 mm’den küçük olamaz.

Çift kabuklu yumuşakça avcılığı
MADDE 27 –
(1) Beyaz kum midyesine ilişkin düzenlemeler aşağıda belirtilmiştir.
a) Marmara Denizi ile İstanbul ve Çanakkale boğazlarında, Karadeniz’de Samsun-Ordu İl sınırındaki Akçay’ın denize döküldüğü (41° 08.874' N - 37° 10.112' E) yer ile Gürcistan sınırı arasında kalan karasularımızda Beyaz kum midyesi avcılığı yasaktır.
b) (Değ:RG.11.09.2016/29828) Avcılığı açık alanlardan,
1) 1 Ekim 2016-14 Nisan 2018 tarihleri arasındaki dönemde;
- Rumeli Karaburun ile Kefken Adası Feneri arasında kalan karasularımızda (Harita-52-1),
- Tosun Burnu ile Samsun İli, Yakakent İlçesinde, Çayağzı Burnu arasında kalan karasularımızda (Harita-52-2),
2) 1 Ekim 2018-14 Nisan 2020 tarihleri arasındaki dönemde;
- Bulgaristan sınırı ile Rumeli Karaburun (41° 14.895' N - 29°05.421' E) arasında kalan karasularımızda (Harita-51-1),
- Kocaeli ili, Kandıra ilçesinde Kefken Adası Feneri (41° 13.017' N - 30° 15.076' E) ile Bartın ili, Kurucaşile ilçesinde Tosun Burnu (41° 52.000' N - 32° 52.271' E) arasında kalan karasularımızda (Harita-51-2),
- Samsun İli, Yakakent İlçesinde; Çayağzı Burnu (41° 41.040' N - 35° 25.193' E) ile Samsun-Ordu İl sınırındaki Akçay’ın denize döküldüğü yer (41° 08.874' N - 37° 10.112' E) arasında kalan karasularımızda (Harita-51-3),
Beyaz kum midyesi avcılığında bulunulabilir. Ancak belirtilen dönemlerde, 15 Nisan-30 Eylül tarihleri arasında beyaz kum midyesi avcılığı yasaktır.
c) Beyaz kum midyesi avcılığı, her av dönemi için Bakanlıkça belirlenen av kotası kapsamında yapılır. Belirlenen kotadan daha fazla miktarda beyaz kum midyesinin avlanması yasaktır. Av kotasının ilanı, uygulamasının takibi, kullanılacak belgeler ve bu konuda getirilecek esas ve usuller Bakanlıkça belirlenir.
ç) Belirlenen av kotasının, avcılığın sona ereceği tarihten önce dolması halinde, avcılık Bakanlıkça durdurulur.
d) Beyaz kum midyesi avcılığında bulunacak balıkçı gemileri için ruhsat tezkeresinin verildiği il müdürlüğünden ek-2’de yer alan avcılık "İzin Belgesi"nin alınması zorunludur.
e) Beyaz kum midyesi avcılığında bulunacak balıkçı gemilerinde boy uzunluğuna bakılmaksızın, avcılık verilerini kaydetmek üzere seyir defteri tutulması zorunludur.
f) Avlanılan beyaz kum midyeleri, sadece il müdürlüklerince belirlenen karaya çıkış noktalarından çıkarılabilir.
g) Beyaz kum midyesi avcılığında kullanılan algarna ve dreçlerin;
1) Ağız açıklığı 80 cm'den, ağız derinliği 20 cm'den büyük, torba boy uzunluğu ise 200 cm'den fazla olamaz. Hidrolik dreçlerin ağız açıklıkları 350 cm’den, boyları 300 cm’den fazla olamaz.
2) Dreçlerde ve eleklerdeki metal yuvarlak çubuklar arasındaki mesafe 8.5 mm’den küçük olamaz.
ğ) 5 metreden daha sığ sularda her türlü istihsal vasıtası ile beyaz kum midyesi istihsali yasaktır.
h) Algarna ve dreç ile beyaz kum midyesi istihsalinde, gemide birden fazla algarna ve dreç bulundurulamaz ve kullanılamaz.
(2) Cardium türlerinin avcılığında beyaz kum midyesi için getirilen düzenlemeler esas alınır.
(3) Akivides ve kidonyanın;
a) Bütün karasularımızda, 15 Nisan - 31 Ağustos tarihleri arasında avcılığı yasaktır.
b) Saros Körfezinde; karasularımızın Çanakkale İli sınırları içerisinde (40° 19.095' N- 26° 13.256' E) ile (40° 33.439'N- 26° 44.845'E) koordinat noktaları arasında kalan kısmında akivides ve kidonya avcılığı yasaktır. (Harita-53)
c) Akivides avcılığında kullanılan eleklerde, elek göz açıklığı 24 mm'den, kidonya istihsalinde kullanılan eleklerde, elek göz açıklığı 30 mm'den, küçük olamaz.
(4) Tarak ve istiridyenin 15 Nisan - 31 Ağustos tarihleri arasında her türlü istihsal vasıtası ile avcılığı yasaktır.
(5) Kara ve kıllı midyenin;
a) İstanbul Boğazında; Ahırkapı (41°00.448' N - 28° 59.174' E) ve Kadıköy İnci Burnu mendirek fenerini (40° 59.600' N - 29° 00.938' E) birleştiren hat ile Paşabahçe Fenerini (41° 06.982' N - 29° 05.388' E) ve Yeniköy Vapur İskelesini (41° 07.392' N - 29° 04.282' E) birleştiren hat arasında kalan alanda (Harita-54-1),
b) Çanakkale Boğazında, Nara Burnu Feneri (40° 11.823' N - 26° 24.093' E) ile Kepez Feneri (Kanlıdere) (40° 05.506' N - 26° 21.816' E) arasında çekilen hattın doğusunda kalan alanda (Harita-54-2),
c) İstanbul Boğazının serbest alanlarında ve diğer karasularımızda, 15 Nisan - 30 Haziran tarihleri arasında,
avcılığı yasaktır.
(6) Kum şırlanının (tellina);
a) Saros Körfezinde; karasularımızın Çanakkale İli sınırları içerisinde (40° 19.095' N- 26° 13.256' E) ile (40° 33.439' N- 26° 44.845' E) koordinat noktaları arasında kalan kısmında avcılığı yasaktır. (Harita-53)
b) Avcılığı yalnızca dalma ve toplama yöntemi ile yapılır.
c) 15 Nisan - 31 Ağustos tarihleri arasında avcılığı yasaktır.
ç) Avcılığında kullanılan eleklerde, elek göz açıklığı 1.6 cm’den küçük olamaz.
(7) Yasağın başlamasından itibaren il müdürlüklerince stok tespiti yapılan beyaz kum midyesi, akivides, kidonya, istiridye ve kum şırlanının yasak başlama tarihinden sonra en geç 10 gün içerisinde işlenmesi veya sevkinin yapılması zorunludur. Bakanlık tarafından onaylanan arındırma merkezinde bulunan canlı çift kabuklu yumuşakçalar için bu süre Bakanlıkça belirlenir.
(8) Akivades ve kum şırlanı istihsalinde bulunacakların, istihsal edilecek ürünler için düzenlenecek belge taleplerini, istihsal sahasının bulunduğu il/ilçe müdürlüklerine en az bir gün önce iletmesi zorunludur. İstihsal faaliyeti, gerek görülmesi halinde İl/ilçe Müdürlüklerinin nezaretinde yapılır.
(9) İzleme ve rutin program sonucu analiz sonuçları uygun olmadığı için ürün alımına kapatılan çift kabuklu yumuşakça üretim alanları ile bu Tebliğ kapsamında açık olup, izleme ve rutin program uygulanmayan alanlarda çift kabuklu yumuşakça istihsalinde bulunulamaz.
(10) İzmit Körfezinde; Dil Burnu Fenerini (40° 44.430’N - 29° 30.912'E), Dil İskelesi Kaba Burnuna (40° 46.010’N - 29° 31.082'E) birleştiren hattın doğusunda kalan alanda çift kabuklu yumuşakça avcılığı yasaktır. (Harita-41-3)
(11) Karasularımızın Balıkesir İli, Ayvalık İlçesi sınırları içerisinde kalan kısmında çift kabuklu yumuşakça avcılığı yasaktır.

Deniz salyangozu ve deniz patlıcanı avcılığı
MADDE 28 –
(1) Deniz salyangozu avcılığına ilişkin düzenlemeler aşağıda belirtilmiştir.
a) Aşağıdaki alanlarda deniz salyangozu avcılığı her türlü av aracı ve yöntemi ile yasaktır.
1) İzmit Körfezinde; Dil Burnu Fenerini (40° 44.609' N - 29° 30.962' E), Dil İskelesi Kababurnuna (40° 46.113' N - 29° 31.104' E) birleştiren hattın doğusunda kalan alan (Harita-55-1),
2) Karadeniz’de; İstanbul boğazı girişindeki Rumeli Karaburun (41° 14.895' N - 29° 05.421' E) ile Anadolu Karaburun (41° 12.941' N - 29° 23.321' E) arasında kalan karasularımız (Harita-55-2),
3) Ege Denizi ve Akdeniz.
b) Belirtilen yerler dışında kalan karasularımızda dalma yöntemi ile avcılığı serbesttir.
c) Algarna kullanılarak yapılacak deniz salyangozu avcılığıyla ilgili hususlar aşağıda belirtilmiştir.
1) Algarna ile deniz salyangozu avcılığı, (a) bendindeki alanlara ilave olarak Marmara Denizi, İstanbul ve Çanakkale boğazlarında; avcılığa açık alanlarda ise 15 Nisan - 31 Ağustos tarihleri arasında yasaktır.
2) Avcılıkta kullanılacak algarnaların ağız genişliği azami 3 m, ağız derinliği azami 40 cm, torba boyu azami 1 m ve torba ağ göz açıklığı 72 mm olmalıdır.
3) Algarna ile avcılık sahilden itibaren 500 metre mesafe içerisinde yapılamaz.
4) Balıkçı gemilerinde birden fazla algarna bulundurulamaz ve kullanılamaz
ç) Deniz salyangozu avcılığında kullanılacak balıkçı gemileri için, gemi ruhsat tezkeresinin verildiği il müdürlüğünden, ek-2’de yer alan avcılık "İzin Belgesi"nin alınması, avcılığının 05.00 ile 20.00 saatleri arasında yapılması zorunludur.
d) Deniz salyangozu avcılığında bulunacak balıkçı gemilerinde zıpkın bulundurulması yasaktır.
e) Algarna ile avcılığının yasak olduğu dönemde dalma yöntemi ile deniz salyangozu avcılığında bulunmak üzere izin almış olan balıkçı gemilerinde matafara bulunması halinde, bunların uçlarının geminin içine dönük olması zorunludur.
f) Algarna ile deniz salyangozu avcılığında, hedef tür dışındaki türlerin avcılığı yasaktır. Aykırılık halinde avcılık izin belgesi iptal edilir. İptal edilen iznin geçerli olduğu av dönemi için yeni izin belgesi düzenlenmez.
(2) Deniz patlıcanı avcılığına ilişkin düzenlemeler aşağıda belirtilmiştir.
a) Avcılığın yapılabileceği alanlar;
1) Ege Denizi’nde, İzmir Körfezindeki Ardıç Burnu (38° 31.955’ N - 26° 37.525’ E) ile Kapan Burnu (38° 32.689’ N - 26° 48.880’ E) arasında çekilen hattın güneyinde kalan karasularımız hariç olmak üzere; İzmir İli, Çeşme İlçesi, Karaabdullah Burnu (38° 15,955' N - 26° 14,373' E) ile Balıkesir İli, Ayvalık İlçesi, Eğribucak Burnu (39° 16,399’ N-26° 36,589’ E) arasında kalan karasularımız (Harita-56-1),
2) Akdeniz’de, Mersin İli Anamur Burnu (36° 00.906’N - 32° 48.200’E) ile Seyhan Nehrinin denize döküldüğü yer (36° 43.458’N - 34° 54.420’E) arasında kalan karasularımız (Harita-56-2).
b) 1 Haziran-31 Ekim tarihleri arasında deniz patlıcanı avcılığı yasaktır.
c) Deniz patlıcanı avcılığı yalnızca dalma yöntemi ile yapılır.
ç) Deniz patlıcanı avcılığında kullanılacak balıkçı gemileri için Balıkesir, İzmir veya Mersin il müdürlüklerinden birine müracaat edilerek, ek-2’de yer alan avcılık "İzin Belgesi"nin alınması zorunludur.
d) İzin almış balıkçı gemilerinde bu faaliyetleri sırasında, su altı tüfeği ve deniz patlıcanı dışında su ürünleri bulundurulamaz.

Böcek, istakoz ve mavi yengeç avcılığı
MADDE 29 –
(1) Bütün karasularımızda, 15 Nisan-15 Haziran tarihleri arasında kalan dönem haricinde böcek ve istakoz avcılığı yasaktır. Ancak deniz kereviti (Nephrops norvegicus) türünün avcılığında zaman yasağı uygulanmaz.
(2) Gökçeada’nın kuzeyinde, Kömür Burnu (40° 09.524' N - 25° 40.588' E) ve Kaşkaval Burnu (40°14.479' N - 25°56.556' E) arasında kalan karasularımızda sahilden itibaren 1.5 mil, adanın diğer taraflarında ise 3 mil içerisinde böcek ve istakoz avcılığı yasaktır. (Harita-36-9)
(3) Karavida avcılığı 15 Nisan-15 Haziran tarihleri arasında Antalya İli, Kaş İlçesi dahilindeki Kalkan - İnceburun (36° 13.525' N - 29° 24.860' E) ile Uluburun (36° 07.899' N - 29° 41.004' E) arasındaki karasularımızda yapılabilir. (Harita-57) Avlanan karavidalar için Kaş İlçe Müdürlüğünden ek- 6’da yer alan "Menşe Belgesi"nin alınması zorunludur.
(4) 1 Mayıs-30 Eylül tarihleri arasında mavi yengeç avcılığı yasaktır. Ancak bu yasak dönemde, il müdürlüklerince belirlenecek tarihlerde, il müdürlüklerinden alınacak izin kapsamında dalyanlarda mavi yengeç avcılığı yapılabilir.

Ahtapot avcılığı
MADDE 30 –
(1) 15 Nisan-31 Ekim tarihleri arasında ahtapot avcılığı yasaktır.
(2) Tüp, nargile ve benzeri yapay hava kaynakları kullanılarak dalma yöntemi ile ahtapot avcılığı yasaktır.

Yosun ve sünger istihsali
MADDE 31 –
(1) Yosun istihsali ilgili hususlar aşağıda belirtilmiştir.
a) Caulerpa cinsi deniz yosunlarının toplanması, istihsali ve ticareti yasaktır.
b) Gracilaria spp. türü yosunların 1 Nisan - 15 Temmuz tarihleri arasında istihsali yasaktır.
(2) Sünger istihsali dönem boyunca yasaktır.

Yem amaçlı su ürünleri
Madde 32
(1) Mamun, sulines ve madya gibi balık avcılığında yem amacı ile kullanılacak su ürünlerini toplayacaklarla ilgili hususlar aşağıda belirtilmiştir.
a) Kıyılardan balıkçı gemisi olmaksızın yem amacı ile kullanılacak su ürünlerini toplayacakların bu Tebliğin 46 ncı maddesi kapsamında gerçek kişiler için su ürünleri ruhsat tezkeresi sahibi olması ve istihsal edilen ürünlere menşe belgesi düzenlenmesi ile ilgili hususlara uymaları zorunludur.
b) Balık yemi için kullanılacak su ürünleri ile bu ürünlerin toplanacağı alanlar ve toplanma yöntemi il müdürlüklerince belirlenir. Belirlenen ürünler ile yerler dışındaki alanlardan ürün toplanması yasaktır. İl müdürlükleri günlük toplanacak miktar, yöntem ve zamana ilişkin hususlarda düzenleme yapmaya yetkilidir.


BEŞİNCİ BÖLÜM
Dalyan ve Lagünlerle İlgili Düzenlemeler


Dalyan ve lagünlerde avcılık
MADDE 33 –
(1) Lagün ve dalyan ağızlarının il müdürlüklerince belirlenen ve ilan edilen zamanlarda açık tutulması zorunludur.
(2) Lagünlere ve dalyanların kuzuluklarına gelen yumurtalı kefallerin %10’unun il müdürlüğü görevlilerinin nezaretinde deniz tarafına salınması mecburidir.
(3) Lagünlerin ve dalyan kuzulukların çit aralıkları dik konumda 3 cm’den az olamaz.
(4) Lagün ve dalyan ağızlarının açık olduğu tarihlerde ağızdan itibaren 1 mil, kapalı olduğu tarihlerde 500 m yarıçaplı mesafe içerisinde su ürünleri istihsali yasaktır.
(5) Bafa lagün gölünde yılan balığı hariç, 1 Mayıs-31 Temmuz tarihleri arasında su ürünleri avcılığı yasaktır.
(6) Köyceğiz Dalyanını Akdeniz’e bağlayan kanalın başladığı İztuzu Sahilinde, Akiye Burnu (36° 47.945’N - 28° 35.671’E) ile Kamışlı Yalı Zeytin Horozu Kayalığı (36° 46.320’N - 28° 37.070’E) (Harita-58) koordinatlarını birleştiren hattın doğusunda kalan sahada su ürünleri istihsali yasaktır.
(7) Çökertme dalyanlarının 500 metrelik mesafesine 08.00-13.00 saatleri arasında uzatma ağları atılması yasaktır.
(8) Bakanlıktan izin almış mevcut çökertme/kaldırma ağları dışında yenilerinin kurulması yasaktır.
(9) Lagünlerde ışık ve zıpkın kullanılarak su ürünleri avcılığı yapılması yasaktır.
(10) Daha önce izin verilerek faaliyetine devam eden mevcut ağ dalyanları dışında, yeni ağ dalyanlarının kurulması yasaktır. Bakanlık izni ile kurulmuş dalyanların şıra dalyanı olarak kullanılması ve işletilmesi yasaktır.
(11) Dalyanlar bu Tebliğ ile getirilen tür, boy ve zaman yasaklarına uymak zorundadırlar.
(12) İstanbul ve Çanakkale Boğazlarındaki dalyanların 15 Nisan-15 Mayıs tarihleri arasında ağlarının takılması ve faaliyette bulunması yasaktır.
 

RASTGELE-DER'İN KURULDUĞU 2002 YILINDAN BU YANA AMATÖR BALIKÇILIK İLE İLGİLİ MEVZUATTA NELERİN DEĞİŞİMİNİ, GELİŞİMİNİ SAĞLAYABİLDİK?
Bilindiği üzere Derneğimiz RASTGELE-DER'in Tüzüğünün amaç maddesinde yer alan "amatör balık avcılığı...
yazının devamını oku »

KENE Mİ TEHLİKELİ, YOKSA ÇENE Mİ?
Her sene bir kere, nadiren iki kere fırsat bulduğumuz bir maceramız var. Bu macera 3-4 günlüğüne Kız...
yazının devamını oku »

DOSTLARLA AVLANMAK
Dostluk kavramı herkes gibi benim için de çok değerli bir kavramdır. Bu zamanda dost bulmak tabiri c...
yazının devamını oku »

EŞİM NASIL BALIKÇI OLDU?

Çoğu erkek eşi balık avına çıkmadığı için bu güzel zevkten mahrum kalıyor.Ben bu k...
yazının devamını oku »

URAL NEHRİNDE AV

Bu yazımda Ural Nehri’nden bahsedeceğim. Ural Dağları’nın eteklerinden...
yazının devamını oku »

Tüm köşe yazıları

İstanbul Ankara İzmir

 

Site içerisinde online olan kullanıcılar (0 kişi)
tarifler | hakkımızda | iletişim | basından haberler | balık ve kamp malzemesi | trofe | ilk yardım | linkler | rastgele-der ailesi